việc làm bán thời gian( k bao gồm phúc lợi)

Việc làm bán thời gian (k phúc lợi) là gì ?

Đây là phân loại nhân viên bán thời gian không nhận được phúc lợi:

– Các khoản phúc lợi không bao gồm thường xuyên: Một người được tuyển dụng thường xuyên làm việc dưới 20 giờ mỗi tuần làm việc trong tối đa 90 ngày được coi là REB. REB không đủ điều kiện nhận các phúc lợi của công ty và bạn không thể gia hạn việc làm của họ.

 

– Quyền lợi tạm thời không bao gồm: Điều này áp dụng cho những người được thuê theo lịch trình thường xuyên hoặc không thường xuyên, những người làm việc dưới 20 giờ mỗi tuần trong tối đa 90 ngày. Nhân viên không được nhận bất kỳ quyền lợi nào và công ty không được gia hạn việc làm của họ.

lh 0837.77.79.78

…..

lh 0837.77.79.78

lh 0837.77.79.78

liên hệ trực tiếp tại văn phòng